Tag Archives: Soldier of Fortune

วีดีโอท่องเที่ยวเดอะพีึคฮ่องกง

ถ้าท่านต้องเลือกสถานที่เพียงแห่งเดียวในฮ่องกงที่ท่านควรไปเยือน ให้เลือกเดอะพีค และถ้านักท่องเที่ยวคิดถึงสถานที่ที่มีกิจกรรมมากมายให้นักท่องเที่ยวทำ ก็ให้นึกถึงเดอะพีค เดอะพีคคือจุดสูงสุดของเกาะฮ่องกง

เดอะพีค ฮ่องกง

ถ้าท่านต้องเลือกสถานที่เพียงแห่งเดียวในฮ่องกงที่ท่านควรไปเยือน ให้เลือกเดอะพีค และถ้านักท่องเที่ยวคิดถึงสถานที่ที่มีกิจกรรมมากมายให้นักท่องเที่ยวทำ ก็ให้นึกถึงเดอะพีค เดอะพีคคือจุดสูงสุดของเกาะฮ่องกง